باغ درخت سیب خیلی عجیب در اوکراین که تنها از یک درخت سیب ۲۲۰ ساله تشکیل شده که.. هر کدام از شاخه های بزرگ این درخت بر روی زمین خوابیده و ریشه کرده و به درختی جدا گانه تبدیل شده!!   کد مطلب : 98022357

باغ درخت سیب خیلی عجیب در اوکراین که تنها از یک درخت سیب ۲۲۰ ساله تشکیل شده که..
هر کدام از شاخه های بزرگ این درخت بر روی زمین خوابیده و ریشه کرده و به درختی جدا گانه تبدیل شده!!

 

کد مطلب : 98022357