کرم برای خاک باغچه مفید می باشد 🔹چون کرمهای خاکی روزانه به اندازه وزنشان خوراک میخورند و بیرون میدهند و این کودی مفید برای تقویت خاک است  🔹کرمها با سوراخ کردن زمین آب وهوا را در خاکِ زمین پخش می‌کنند که برای گیاه مفید است 🔻ولی در گلدان بسیار مضر است  🔺چون در گلدان غذای […]

کرم برای خاک باغچه مفید می باشد
🔹چون کرمهای خاکی روزانه به اندازه وزنشان خوراک میخورند و بیرون میدهند و این کودی مفید برای تقویت خاک است 
🔹کرمها با سوراخ کردن زمین آب وهوا را در خاکِ زمین پخش می‌کنند که برای گیاه مفید است
🔻ولی در گلدان بسیار مضر است 
🔺چون در گلدان غذای کافی به کرم نمیرسد و کرم مجبور به خوردن ریشه گیاه شده و به گیاه آسیب میرساند

 

کد مطلب : ‍‍98022107