🔹این روش یکی از روش هایی است که در پروژه های آبخیزداری به کار می رود و شامل ایجاد جوی های کوچکی بر روی خطوط تراز به منظور نفوذ دادن آب در خاک و جلوگیری از جریان سطحی و در نتیجه فرسایش خاک است.   کد مطلب :  98023138 📚 منبع : واحد مطالعات امنیت غذایی […]

🔹این روش یکی از روش هایی است که در پروژه های آبخیزداری به کار می رود و شامل ایجاد جوی های کوچکی بر روی خطوط تراز به منظور نفوذ دادن آب در خاک و جلوگیری از جریان سطحی و در نتیجه فرسایش خاک است.
 

کد مطلب :  98023138

📚 منبع : واحد مطالعات امنیت غذایی مصاف