🔴اشاره ی علمی قرآن کریم به دو معده ای بودن زنبور عسل در روزگاری که آناتومی(علم تشریح ساختار بدن) حیوانات تدریس نمی شد  🔹 کلمه "بطون" = شکم ها که در این آیه استفاده شده جمع مکسر است و جمع مکسر به دو یا بیشتر اشاره میکند 🔹دانشگاه واشنگتن در سال ۲۰۱۷ نوشت : زنبورهای عسل […]

🔴اشاره ی علمی قرآن کریم به دو معده ای بودن زنبور عسل در روزگاری که آناتومی(علم تشریح ساختار بدن) حیوانات تدریس نمی شد 

🔹 کلمه "بطون" = شکم ها که در این آیه استفاده شده جمع مکسر است و جمع مکسر به دو یا بیشتر اشاره میکند

🔹دانشگاه واشنگتن در سال ۲۰۱۷ نوشت : زنبورهای عسل به طور مشترک دو شکم دارند که یکی از آنها فقط برای ذخیره شهد است

Honey bees have in common… two stomachs – one solely for nectar storage
 

کد مطلب : 98023103

📚 منبع : https://goo.gl/bpmvxY