🔅امام صادق (ع) در روایتی توصیه کرده‌اند که، حمام نباید به صورت فضایی یک‌پارچه باشد، بلکه باید از بخش‌های مختلف و مجزا تشکیل شود تا خروج از فضای گرم استحمام به محیط سرد تدریجی انجام شود. 🔸طبق این روایت بخش‌های مذکور را حداقل بایستی در سه فضای آماده‌گاه، تأنی و استحمام تعریف نمود. 🔸حمام فوق […]

🔅امام صادق (ع) در روایتی توصیه کرده‌اند که، حمام نباید به صورت فضایی یک‌پارچه باشد، بلکه باید از بخش‌های مختلف و مجزا تشکیل شود تا خروج از فضای گرم استحمام به محیط سرد تدریجی انجام شود.
🔸طبق این روایت بخش‌های مذکور را حداقل بایستی در سه فضای آماده‌گاه، تأنی و استحمام تعریف نمود.

🔸حمام فوق شامل دو فضای مجزا یعنی رختکن یا آماده‌گاه و فضای استحمام است. فضای استحمام خود به دو بخش فضای دوش و مخزن آب‌گرم یا وان تقسیم می‌شود.
🔸این جداسازی در حمام برای رعایت نوعی الگوی معماری است که باید با تعدیل مزاج و فرآیند تعادل بدن انسان متناسب باشد. آنچه در ادامه میخوانیم اصولی است که برای فرایند تعدیل مزاج رعایت شده است.

🔸در فضای رختکن که شامل محل خشک و نسبتا سرد، و سرد و تر (حوضچه آب‌سرد) است، از پایه رنگ‌های سرد و در فضای استحمام که شامل محل گرم و خشک، و گرم و تر (مخزن آب‌گرم) می‌باشد، از پایه رنگ‌های گرم استفاده شده است.

🔸تعبیه هواکش و پنجره …

 

کد مطلب :  ‍98022961

📚 منبع : واحد معماری و شهرسازی مصاف