💠💠 چرا وعده ارض موعود یک نسل به عقب افتاد؟ 🌐 ما از این‌ پس‌ استدلالات‌ خود را صرفاً بر #تورات‌ و #عهد_عتیق‌ کنونی (که یهود آن را تَنَخ می‌نامد)‌‌ مبتنی‌ خواهیم‌ کرد تا هیچ‌ مانعی‌ از سوی‌ #یهودیان‌ و اهل‌ کتاب‌ برای پذیرش‌ این‌ سخنان‌ موجود نباشد. ۱⃣ بررسی‌‌ عهد عتیق‌ به‌ ما می‌فهماند […]

💠💠 چرا وعده ارض موعود یک نسل به عقب افتاد؟

🌐 ما از این‌ پس‌ استدلالات‌ خود را صرفاً بر #تورات‌ و #عهد_عتیق‌ کنونی (که یهود آن را تَنَخ می‌نامد)‌‌ مبتنی‌ خواهیم‌ کرد تا هیچ‌ مانعی‌ از سوی‌ #یهودیان‌ و اهل‌ کتاب‌ برای پذیرش‌ این‌ سخنان‌ موجود نباشد.

۱⃣ بررسی‌‌ عهد عتیق‌ به‌ ما می‌فهماند که‌ این‌ قوم‌ از ابتدا استعداد زیادی‌ در‌ شرارت‌ و فساد و دنیاگرایی‌ داشته است، تا آن‌ حد که‌ در میانه راه‌ مصر به فلسطین،‌ چندین‌ نوبت‌ به‌‌ بهانه‌های واهی‌ با حضرت موسی ‌(ع‌) منازعه‌ کردند و حتی‌ نزدیک‌ بود که حضرتش را سنگسار کنند. چنان‌که‌ به‌ #زناکاری‌ با قوم‌ موآب‌ پرداختند، #گوساله_زرین‌ پرستیدند، و مکرراً لعنت و ‌عقوبت خداوند را بر جان‌ خود خریدند.

۲⃣ حتی‌ وقتی‌ که‌ به آستانه زمین ‌فلسطین‌ (کنعان‌) رسیدند منتظر بودند تا دقیقاً همان‌طور که‌ خداوند برای‌ هلاک‌ فرعون ‌عمل‌ کرده‌ بود و ایشان فقط نظاره‌گر واقعه بودند، این‌ نوبت نیز خداوند #عمالیق‌ و دیگر ساکنان‌ را با #معجزه‌ منهزم‌ کند. اما وقتی دانستند که بایست #جهاد کنند اکیداً با پیامبر خدا حضرت موسی (ع) درآویختند و حتی جمعی از ایشان از ترس مرگ در صدد بازگشت به مصر بودند.

۳⃣ اگرچه‌ خداوند پیروزی‌ قطعی‌ #یهود بر قوم عمالیق را وعده‌ کرده‌ بود، اما یهود‌ حاضر نشد‌ زحمت‌ این جهاد منصور برای فتح #ارض_موعود را متحمل شود. آنها این‌طور تصور می‌کردند که چون خداوند توسط انبیایش یعنی یعقوب و یوسف و موسی به دخول ایشان به آن #سرزمین_مقدس وعده داده است پس حتماً مجبور خواهد شد بدون دخالت یهود، زمین مقدس را مفتوح کند تا خلف وعده نکرده باشد. اما غافل از اینکه یکی از سنت‌های خداوند، #بداء است.

۴⃣ روز بعد از استنکاف یهود از دخول در حدود فلسطین، فرمان‌ تکوینی خداوند توسط موسی (ع) بدین‌طور اعلام ‌شد که‌ این قوم‌ به عقوبت این گناه، #چهل‌_سال‌ در بیابان‌ سرگردان‌ خواهند بود تا مدت عمر این‌ منازعه کنندگان‌ به‌ سر آید. وعده دخول در ارض مقدس نیز در نسل بعدی محقق خواهد شد.

۵⃣ با این حال، خداوند رزّاق‌ در این‌ چهل‌ سال‌ سرگردانی در بیابان‌، روزی ایشان‌ را از منّ‌ آسمانی ‌عطا کرد و لباس‌های‌ ایشان‌ را تازه‌ نگاه‌ داشت‌ تا مندرس‌ نشود. بعد از پایان چهل سال و مرگ نسل اول قوم از جمله موسی (ع) و هارون (ع)، یهودیان به رهبری #یوشع نبی (ع) از رود اردن گذشتند و به #فلسطین داخل شدند.

 

📖 متن کامل به‌همراه مستندات:
👉 yon.ir/Hoke
 

کد مطلب : ‍‍98031460

📚 منبع : اندیشکده مطالعات یهود:👉 @jscenter