بندِدختر نام آب‌بندی است که در حدود سه کیلومتری شمال شهرستان شوشتر قرار دارد؛ جایی که رود کارون از کوهستان به جلگه وارد می‌شود و بستر رود کمترین عرض خود را دارد. 🔸 پیشینه ساخت این بند به دوران ساسانیان باز می‌گردد و به سبب نزدیکی با قلعه‌دختر این نام را برای آن برگزیده‌اند. 🔸بند‌دختر […]

بندِدختر نام آب‌بندی است که در حدود سه کیلومتری شمال شهرستان شوشتر قرار دارد؛ جایی که رود کارون از کوهستان به جلگه وارد می‌شود و بستر رود کمترین عرض خود را دارد.

🔸 پیشینه ساخت این بند به دوران ساسانیان باز می‌گردد و به سبب نزدیکی با قلعه‌دختر این نام را برای آن برگزیده‌اند.

🔸بند‌دختر آب‌ کارون را در پشت خود جمع می‌کرده تا آب در دو تونل در دو سوی رودخانه جاری شود.

 

کد مطلب : ‍‍98032931

📚 منبع : واحد معماری و شهرسازی مصاف