🔹متاسفانه بیشتر بدهی‌ها مربوط به استان‌های غربی و شمال غرب کشور است که گندم‌کاران گندم خود را تحویل دادند اما پولی دریافت نکردند و چون در مناطق سرد هستند باید زودتر کشت خود را آغاز کنند.  🔸در این زمینه در دولت بحث شد و ما امیدواریم هر چه زودتر این موضوع حل شود.  

🔹متاسفانه بیشتر بدهی‌ها مربوط به استان‌های غربی و شمال غرب کشور است که گندم‌کاران گندم خود را تحویل دادند اما پولی دریافت نکردند و چون در مناطق سرد هستند باید زودتر کشت خود را آغاز کنند. 

🔸در این زمینه در دولت بحث شد و ما امیدواریم هر چه زودتر این موضوع حل شود.