بهشت از همان جایی شروع می شود که به خدا اعتماد میکنی ** بيشتر مردم میگويند توكل ما به خداست اما كمتر كسی ممكن است واقعا به خداوند توكل كرده باشد! 🌿 خدایا ما به تو توکل می‌کنیم، پس نیکوترین سرنوشت ها را برای ما قرار بده. توکلت علی الله فهو حسبه

بهشت از همان جایی شروع می شود که به خدا اعتماد میکنی
** بيشتر مردم میگويند توكل ما به خداست اما كمتر كسی ممكن است واقعا به خداوند توكل كرده باشد!

🌿 خدایا ما به تو توکل می‌کنیم، پس نیکوترین سرنوشت ها را برای ما قرار بده.
توکلت علی الله فهو حسبه