یادمون باشه به برکت های زندگی مون سری بزنیم ، کنارشون باشیم … و مست بشیم از عطر چای که برای ما می ریزند … "خشنودی خداوند در رضایت آنهاست "    

یادمون باشه به برکت های زندگی مون سری بزنیم ،
کنارشون باشیم …
و مست بشیم از عطر چای که برای ما می ریزند …
"خشنودی خداوند در رضایت آنهاست "