هرچقدرم بزرگ باشی بازم محتاج دیگران خواهی بود، هرچقد هم کوچک هستی بازم به خودت و تواناییهات ایمان داشته باش چون بلاخره بهت نیاز خواهند داشت.

    

هرچقدرم بزرگ باشی بازم محتاج دیگران خواهی بود، هرچقد هم کوچک هستی بازم به خودت و تواناییهات ایمان داشته باش چون بلاخره بهت نیاز خواهند داشت.