🔹 زمان هرس خشک از ۱۵ الی ۲۰ روز پس از برگ ریزان آغاز و تا اندکی قبل از باز شدن جوانه ها در اوایل بهار ادامه می یابد. 🔹 اما دیر هرس کردن در کل، باعث به تاخیر افتادن زمان بازشدن جوانه ها می شود. در تعیین زمان هرس باید به شرایط اقلیمی منطقه […]

🔹 زمان هرس خشک از ۱۵ الی ۲۰ روز پس از برگ ریزان آغاز و تا اندکی قبل از باز شدن جوانه ها در اوایل بهار ادامه می یابد.

🔹 اما دیر هرس کردن در کل، باعث به تاخیر افتادن زمان بازشدن جوانه ها می شود. در تعیین زمان هرس باید به شرایط اقلیمی منطقه توجه نمود.

🔹 در مناطقی با زمستان معتدل و یا نواحی گرم که تغییرات درجه حرارت از ۱۵-۱۰ درجه زیر صفر تجاوز نمی کند و هنگام بهار نیز هوای منطقه تغییرات ناگهانی درجه حرارت ندارد می توان هرس را در پاییز انجام داد.

🔹 اما در مناطق با زمستان های بسیار سرد،که احتمال یخبندان و یخ زدگی شاخه ها وجود دارد و درجه حرارت به ۲۲- تا ۲۰- درجه سانتی گراد زیر صفر میرسد و یا احتمال وقوع سرما زدگی در بهار وجود دارد بهتر است که هرس تا اواخر زمستان یا اوایل بهار به تعویق بیفتد. تاَخیر در هرس باعث دیر باز شدن جوانه ها و رهایی آنها از خطر سرمای بهاره می شود.

🔹 در مناطق با زمستانهای ملایم اگر هرس در پاییز و پس از ریزش برگها صورت گیرد باعث زودتر سبز شدن جوانه ها در بهار می گردد و در نتیجه محصول خوبی در سال آینده بدست خواهد آمد که در مناطق گرمسیری و نیمه گرمسیری برای ارقام پیش رس و عرضه زودتر محصول به بازار مفید است.