حمید رسایی: وعده هاشمی این بود که دوره دوم دولت حسن روحانی، دوره کاهش توان نیروهای نظامی خواهد بود. هاشمی معتقد بود که دنیای آینده ، دنیای مذاکره است نه دنیای موشک… حاج قاسم را با موشک زدند، در حالی که جماعتی در داخل کشور فکر می کردند نیازی به موشک نداریم و دنیای امروز […]

حمید رسایی:

وعده هاشمی این بود که دوره دوم دولت حسن روحانی، دوره کاهش توان نیروهای نظامی خواهد بود. هاشمی معتقد بود که دنیای آینده ، دنیای مذاکره است نه دنیای موشک…

حاج قاسم را با موشک زدند، در حالی که جماعتی در داخل کشور فکر می کردند نیازی به موشک نداریم و دنیای امروز دنیای گفتگوست! برای همین با پذیرش FATF و CFT و پالرمو به دنبال نابودی موشک هایمان بودند و وعده آن را دادند…