بسیار مهم !!   اخطاریه نهاد رگولاتور پروازهای داخلی و بین‌المللی آمریکا دوساعت قبل از سقوط هواپیمای اوکراینی این مطلب از سایت FAA ( نهاد رگولاتور پروازهای داخلی و بین‌المللی آمریکا) دانلود شده است. اخطاریه‌ای است که دوساعت قبل از سقوط هواپیمای اوکراینی به تمام هواپیماهای تجاری و غیرتجاری آمریکایی داده میشود که از پرواز […]

بسیار مهم !!  

اخطاریه نهاد رگولاتور پروازهای داخلی و بین‌المللی آمریکا دوساعت قبل از سقوط هواپیمای اوکراینی

این مطلب از سایت FAA ( نهاد رگولاتور پروازهای داخلی و بین‌المللی آمریکا) دانلود شده است. اخطاریه‌ای است که دوساعت قبل از سقوط هواپیمای اوکراینی به تمام هواپیماهای تجاری و غیرتجاری آمریکایی داده میشود که از پرواز بر فراز ایران خودداری کنند! دلیل این خودداری هم اینجور قید شده:
DUE TO THE POTENTIAL FOR MISCALCULATION OR MIS-IDENTIFICATION
به طور واضحی بالای بند A  اعلام می‌کند که احتمال خطا در محاسبات یا خطا در شناسایی برای هواپیماهای بر فراز ایران وجود دارد!!!!

"دکتر محمد عبدالهی"

کد مطلب : Da98102301

منبع :  سایت FAA ( نهاد رگولاتور پروازهای داخلی و بین‌المللی آمریکا)