🛎 اطلاعیه مهم مجموعه احیای سلامت 🔴 بر اساس پیام های تعدادی از یاران انقلابی دلسوزمان خبردار شدیم عده ای سودجو در ازای دریافت وجه نقد از مردم اقدام به برگزاری جلسات سخنرانی به نام حکیم دکتر روازاده می نمایند. ⭕️ به اطلاع عموم حامیان احیای سلامت و مردم صبار شکور می رساند چنین امری […]

🛎 اطلاعیه مهم مجموعه احیای سلامت

🔴 بر اساس پیام های تعدادی از یاران انقلابی دلسوزمان خبردار شدیم عده ای سودجو در ازای دریافت وجه نقد از مردم اقدام به برگزاری جلسات سخنرانی به نام حکیم دکتر روازاده می نمایند.

⭕️ به اطلاع عموم حامیان احیای سلامت و مردم صبار شکور می رساند چنین امری موجب ناراحتی شدید و خشم حکیم دکتر روازاده شده و اعلام نموده اند که هرگز در این محافل سخنرانی نمی‌نمایند.

🔴 ایشان در تمام سال هایی که به روشنگری پرداخته اند هیچ وجهی دریافت ننموده اند.

⚠️ در صورت تکرار چنین فریب هایی پیگرد قانونی حق مسلم دایره حقوقی مجموعه احیای سلامت خواهد بود.

📚 منبع : سایت احیای سلامت