عسل و سرشیر (بال، قیماغ) صبحانه اردبیل در فهرست آثار ناملموس کشور ثبت شد.

عسل و سرشیر (بال، قیماغ) صبحانه اردبیل در فهرست آثار ناملموس کشور ثبت شد.