رییس چمهور در همایش استانداران و فرمانداران سراسر کشور:نمی شود یک قانونی که دولت آن را تصویب کرده به عنوان لایحه داده به مجلس آن را تصویب کرده …

رییس چمهور در همایش استانداران و فرمانداران سراسر کشور:نمی شود یک قانونی که دولت آن را تصویب کرده به عنوان لایحه داده به مجلس آن را تصویب کرده …