شما که اینجوری گفتید تو اتاق فکرتون!!!!….   دو هزار روز تا تدبیر دولت حسن روحانی!        

شما که اینجوری گفتید تو اتاق فکرتون!!!!….

 

دو هزار روز تا تدبیر دولت حسن روحانی!