حضرت آیت الله خامنه ای :این کسانی که دم از مذاکره با آمریکا می زنند ، اینها الفبای سیاست را بلد نیستند  

حضرت آیت الله خامنه ای :این کسانی که دم از مذاکره با آمریکا می زنند ، اینها الفبای سیاست را بلد نیستند