شما خانم‌ها شرف مادرى داريد، كه در اين شرف از مردها جلو هستيد؛ و مسئوليت تربيت بچه در دامن خودتان داريد. اول مدرسه‏اى كه بچه دارد، دامن مادر است. مادرِ خوب، بچه خوب تربيت مى‏كند؛ و خداى نخواسته، اگر مادر منحرف باشد، بچه از همان توى دامن مادر، منحرف بيرون مى‏آيد. و چون بچه‏ ها […]

شما خانم‌ها شرف مادرى داريد، كه در اين شرف از مردها جلو هستيد؛ و مسئوليت تربيت بچه در دامن خودتان داريد. اول مدرسه‏اى كه بچه دارد، دامن مادر است. مادرِ خوب، بچه خوب تربيت مى‏كند؛ و خداى نخواسته، اگر مادر منحرف باشد، بچه از همان توى دامن مادر، منحرف بيرون مى‏آيد. و چون بچه‏ ها آن علاقه‏اى كه به مادر دارند به هيچ‌كس ندارند، و در دامن مادر كه هستند تمام … آرزوهايى كه دارند خلاصه مى‏شود در مادر و همه‌چيز را در مادر مى‏بينند، حرف مادر، خُلق مادر، عمل مادر، در بچه‏ ها اثر دارد.

 منبع : صحیفه امام؛ ج۷؛ ص۲۸۳