آقايان مى‏دانند مجلس اسلامى كه حاصل سال‌هاى دراز رنج و زحمت و خون‌هاى محترم صدها هزار شهيد و جانباز است براى تحقق احكام نورانى اسلام و تحول از رژيم طاغوت به رژيم الهى- اسلامى است. نمايندگان آن بايد از اخلاق اسلامى بالا و والايى برخوردار باشند؛ و خداى بزرگ را حاضر و ناظر بر اعمال […]

آقايان مى‏دانند مجلس اسلامى كه حاصل سال‌هاى دراز رنج و زحمت و خون‌هاى محترم صدها هزار شهيد و جانباز است براى تحقق احكام نورانى اسلام و تحول از رژيم طاغوت به رژيم الهى- اسلامى است. نمايندگان آن بايد از اخلاق اسلامى بالا و والايى برخوردار باشند؛ و خداى بزرگ را حاضر و ناظر بر اعمال و گفتار خود بدانند، و از رفتار و گفتار رژيم‌هاى طاغوتى احتراز نمايند.
صحیفه امام؛ ج۱۸؛ ص۴۶۷ | پیام به نمایندگان مجلس؛ ۷ خرداد ۱۳۶۳