شما كه خدمت به شهيد مى‏كنيد و بنياد شما كه بنياد شهيد است، قدر اين بنياد را بدانيد و قدر اين خدمت را بدانيد. براى كم كسى اين‏طور مطلبى كه براى شهيد گفته شده است براى كم كسى هست. آنها را قرين انبياء قرار داده‏اند. خدمت شما به آنها خدمت به نبى‌اكرم است. خدمت به […]

شما كه خدمت به شهيد مى‏كنيد و بنياد شما كه بنياد شهيد است، قدر اين بنياد را بدانيد و قدر اين خدمت را بدانيد. براى كم كسى اين‏طور مطلبى كه براى شهيد گفته شده است براى كم كسى هست. آنها را
قرين انبياء قرار داده‏اند. خدمت شما به آنها خدمت به نبى‌اكرم است. خدمت به انبياست. بدانيد كه شما در راه شهيد داريد خدمت مى‏كنيد. و بنياد شما بنياد شهيد است. و شهيد، افضل است.
صحيفه امام؛ ج‏13؛ ص ۵۱۵ | جماران؛ ۲۰ دی ۱۳۵۹