راهکارهایی در مورد چگونگی شکست بیماری کرونا ‏⁧‫رزمایش همدلی‬⁩ ‏⁧‫به مدد الهی کرونا را شکست می دهیم

راهکارهایی در مورد چگونگی شکست بیماری کرونا

‏⁧‫رزمایش همدلی‬⁩
‏⁧‫به مدد الهی کرونا را شکست می دهیم