نتیجه شخم زدن عین الاسد نفتکش ایرانی در دوران تحریم با پرچم جمهوری اسلامی در حال عبور از اقیانوس اطلس است . محموله بنزین و مقصد ونزوئلاست . ناوگان دریایی ایالات متحده در اقیانوس اطلس حضور دارد، اما جرات تعرض به نفتکش ایرانی را ندارد… آنهایی که دنبال دیدن نتیجه شخم زذن عین الاسد بودند […]

نتیجه شخم زدن عین الاسد
نفتکش ایرانی در دوران تحریم با پرچم جمهوری اسلامی در حال عبور از اقیانوس اطلس است . محموله بنزین و مقصد ونزوئلاست . ناوگان دریایی ایالات متحده در اقیانوس اطلس حضور دارد، اما جرات تعرض به نفتکش ایرانی را ندارد… آنهایی که دنبال دیدن نتیجه شخم زذن عین الاسد بودند حالا وقت دیدن است