غربالگری غیر علمی = تحمیل هزینه و قتل #جنین سالم اطلاعات حیاتی برای مادران #باردار سقط جنین سالم از طریق “تشخیص غلط در غربالگری و سونوگرافی های زودهنگام و غیر ضروری” برابر است با کشتار عمدی فرزندان و نخبگان ایرانی

غربالگری غیر علمی = تحمیل هزینه و قتل #جنین سالم

اطلاعات حیاتی برای مادران #باردار

سقط جنین سالم از طریق “تشخیص غلط در غربالگری و سونوگرافی های زودهنگام و غیر ضروری” برابر است با کشتار عمدی فرزندان و نخبگان ایرانی