اين مقاله همين امروز٢٢ ماه مه حدود ٣ ساعت قبل در مجله لنست نشر شده و نويسندگان آن، از دانشگاههاي بسيار معتبر هستند و نويسنده مسوول از هاروارد. ٩٦٠٣٢ بيمار مبتلا به كوويد ١٩ از ٦٧١ بيمارستان در ٦ كشور مختلف در اين مطالعه وارد شدند. بيماران ٤ گروه بودند: كلروكين با يا بدون ماكروليد […]

اين مقاله همين امروز٢٢ ماه مه حدود ٣ ساعت قبل در مجله لنست نشر شده و نويسندگان آن، از دانشگاههاي بسيار معتبر هستند و نويسنده مسوول از هاروارد. ٩٦٠٣٢ بيمار مبتلا به كوويد ١٩ از ٦٧١ بيمارستان در ٦ كشور مختلف در اين مطالعه وارد شدند. بيماران ٤ گروه بودند: كلروكين با يا بدون ماكروليد و هيدروكسي كلروكين با يا بدون ماكروليد. داروها در طي ٤٨ ساعت اول بعد از تشخيص شروع شده بود. متاسفانه بيماران اين ٤ گروه داراي پيامد باليني بدتري نسبت به گروه كنترل داشتند.
يعني طبق جمله آخر خلاصه مقاله اثرات مفيد نداشته اند و بلكه…..
دوستان واساتيد و همكاران، كوويد ١٩ بيماري بسيار عجيبي است. شايد در مورد رويكرد "استفاده از داروهايي كه از قبل در دسترس داريم" بايد مورد بازنگري جدي قرار گيرد.
ارادتمند
دكتر علي دباغ
Each of these drug regimens was associated with decreased in-hospital survival and an increased frequency of ventricular arrhythmias when used for treatment of COVID-19