خرمشهر را خدا آزاد کرد؛ سوم خرداد سالروز فتح خرمشهر گرامی باد

خرمشهر را خدا آزاد کرد؛ سوم خرداد سالروز فتح خرمشهر گرامی باد