آقای امید بیمار کرونا مثبت به شماره پرونده ۳۰۷ درمان شده توسط حکیم دکتر روازاده با دستور بخور جوش شیرین

آقای امید بیمار کرونا مثبت به شماره پرونده ۳۰۷ درمان شده توسط حکیم دکتر روازاده با دستور بخور جوش شیرین