آیت الله سید محمد باقر صدر: ذوب شوید در خمینی همانگونه که او در اسلام ذوب شده است  برگرفته از جامعه اسلامی حامیان کشاورزی ایران  

 آیت الله سید محمد باقر صدر: ذوب شوید در خمینی همانگونه که او در اسلام ذوب شده است

 برگرفته از جامعه اسلامی حامیان کشاورزی ایران