امام خمینی (ره) با حرف نمیتوان مردم را قانع کرد

 امام خمینی (ره) با حرف نمیتوان مردم را قانع کرد