نظر آیت الله فاضل لنکرانی در خصوص امام خمینی (ره)  برگرفته از جامعه اسلامی حامیان کشاورزی ایران  

نظر آیت الله فاضل لنکرانی در خصوص امام خمینی (ره)

 برگرفته از جامعه اسلامی حامیان کشاورزی ایران