نظر میشل فوکو فیلسوف فرانسوی و از نظریه پردازان پست مدرنیزم در خصوص امام خمینی (ره)  برگرفته از جامعه اسلامی حامیان کشاورزی ایران  

نظر میشل فوکو فیلسوف فرانسوی و از نظریه پردازان پست مدرنیزم در خصوص امام خمینی (ره)

 برگرفته از جامعه اسلامی حامیان کشاورزی ایران