نظر نلسون ماندلا در خصوص امام خمینی (ره)  برگرفته از جامعه اسلامی حامیان کشاورزی ایران  

 نظر نلسون ماندلا در خصوص امام خمینی (ره)

 برگرفته از جامعه اسلامی حامیان کشاورزی ایران