نظر هنری کسینجر استراتژیست و مشاور یهودی الاصل رئیس جمهور سابق آمریکا  در خصوص امام خمینی (ره)  

 نظر هنری کسینجر استراتژیست و مشاور یهودی الاصل رئیس جمهور سابق آمریکا  در خصوص امام خمینی (ره)