بیمار کرونایی که توسط حکیم دکتر روازاده درمان شد، گزارش شماره ۲۴ خانم شاه محمدی بیمار کرونایی درمان شده توسط حکیم دکتر روازاده با دستور بخور جوش شیرین جهت آموزش این علم بصورت رایگان توسط حکیم دکتر روازاده با آموزشگاه احیای سلامت تماس حاصل نمایید.۰۲۱۶۶۹۲۵۵۰۸

بیمار کرونایی که توسط حکیم دکتر روازاده درمان شد، گزارش شماره ۲۴

خانم شاه محمدی بیمار کرونایی درمان شده توسط حکیم دکتر روازاده با دستور
بخور جوش شیرین

جهت آموزش این علم بصورت رایگان توسط حکیم دکتر روازاده با آموزشگاه احیای سلامت تماس حاصل نمایید.۰۲۱۶۶۹۲۵۵۰۸