حضرت امام خمینی(ره) معتقدند: استقلال فرهنگی و سیاسی، کامل نمی شود مگر زمانی که استقلال کشاورزی بوجود آید. ایشان طی یک بیانی می فرماید: «مسأله کشاورزی ما در رأس همه امور است». سپس در بیان دیگری در همین رابطه گفتند: «برای مملکت اسلامی عار است که دستش را دراز کند طرف آمریکا… ما باید خودکفا […]

حضرت امام خمینی(ره) معتقدند: استقلال فرهنگی و سیاسی، کامل نمی شود مگر زمانی که استقلال کشاورزی بوجود آید. ایشان طی یک بیانی می فرماید: «مسأله کشاورزی ما در رأس همه امور است». سپس در بیان دیگری در همین رابطه گفتند: «برای مملکت اسلامی عار است که دستش را دراز کند طرف آمریکا… ما باید خودکفا بشویم».

 

برخی مسائل مربوط به کشاورزی از دیدگاه بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران حضرت امام خمینی (ره) در ادامه می آید:

استقلال فرهنگی و سیاسی بر پایه استقلال کشاورزی

* «وابستگی اقتصادی مسأله ای است که وابستگی های بسیاری را به دنبال می آورد… ما اگر اقتصاد خود را تابع خارج نماییم ممکن است روزی خارجی ها نخواهند به ما چیزی بدهند. وقتی که درها را بستند ما باید تسلیم آنها بشویم تا هر چه می گویند عمل کنیم و این شایستۀ یک مملکت اسلامی نیست… برای مملکت اسلامی عار است که دستش را دراز کند طرف آمریکا… ما باید خودکفا بشویم… ما اگر مسامحه بکنیم و وابسته به خارج باشیم، این وابستگی اقتصادی به خارج قهراً وابستگی سیاسی می آورد، قهراً وابستگی اجتماعی می آورد و ما همان اسیرها خواهیم بود که بود و بر ما همانها حکومت خواهند کرد که کردند…»[1]

* «ایران کشوری است که باید کشاورزی آن همه کارها باشد… مسأله کشاورزی ما در رأس همه امور است».[2]

اولویّت کشاورزی بر امر بازسازی صنعتی

* «توجه به بازسازی مراکز صنعتی نباید کوچکترین خللی بر ضرورت رسیدن به امر خودکفایی کشاورزی وارد آورد، بلکه اولویت و تقدم این امر باید محفوظ بماند….».[3]

* «امر کشاورزی در کشور ما از اهم امور است و هدایت و اجرای آن به وجه صحیح، اساس اقتصاد کشور است».[4]

آزادی کامل در گرو استقلال کشاورزی

* «اگر شما بخواهید استقلال پیدا بکنید و آزادی حقیقی پیدا بکنید، باید کاری بکنید که در همه چیز خودکفا باشید، مستغنی باشید، کشاورز باید کاری بکند که دیگر ما احتیاج گندمی به خارج نداشته باشیم».[5]

دو قشر اساسی کشور

* «در هر کشوری کارگر و کشاورز اساس آن کشور هستند، اساس اقتصادی کشور بسته به کارگر و کشاورز است».[6]

* «شماها (کارگران) یک عضو بسیار مهمی در این کشور هستند و بسیار مؤثر برای رفع وابستگی کشورتان به خارج؛ کشاورزان هم یک عضو بزرگ این کشورند برای رفع وابستگی این کشور به خارج».[7]

مکانیزه کردن کشاورزی

* بنیانگذار جمهوری اسلامی در جواب خبرنگاری که سؤال کرد آیا می خواهید کشاورزی ساده داشته باشید یا مکانیزه؟ و در صورتی که مکانیزه باشد، وسایل کشاورزی را از کجا تهیه می کنید؟ پاسخ دادند: «ما کشاورزی خود را مکانیزه خواهیم کرد و دولت اسلامی موظف است که آنچه را زارعین احتیاج دارند به بهترین وجه در اختیار آنان بگذارند. اگر کشاورزی صحیح در ایران به وجود آید ما در آینده یکی از صادرکنندگان مواد غذایی خواهیم بود».[8]

 

 

 

 

 

منبع:

۱] )) ر.ک: صحیفه امام، ج ۱۱، ص ۴۲۳-۴۲۴٫

[۲] )) ر.ک: صحیفه امام، ج ۱۸، ص ۲۵۸-۲۵۹٫

[۳] )) ر.ک: صحیفه امام، ج ۲۱، ص ۱۵۷-۱۵۹٫

[۴] )) ر.ک: صحیفه امام، ج ۱۴، ص ۲۵۴-۲۵۵٫

[۵] )) ر.ک: صحیفه امام، ج ۱۰، ص ۴۳۳-۴۳۵٫

[۶] )) ر.ک: صحیفه امام، ج ۸، ص ۶-۷٫

[۷] )) ر.ک: صحیفه امام، ج ۱۶، ۲۳۹-۲۴۲٫

[۸] )) ر.ک: صحیفه امام، ج ۵، ص ۲۹۵-۲۹۷٫

 

هیات تحریریه جامعه اسلامی حامیان کشاورزی ایران