چمران با عزت و عظمت و با تعهد به اسلام جان خودش را فدا كرد و در اين دنيا شرف را بيمه كرد و در آن دنيا هم رحمت خدا را بيمه كرد؛ ما و شما هم خواهيم رفت. مثل چمران بميريد. صحیفه امام؛ ج۱۴؛ ص۴۹۱ | جماران؛ ۱ تیر ۱۳۶۰  

چمران با عزت و عظمت و با تعهد به اسلام جان خودش را فدا كرد و در اين دنيا شرف را بيمه كرد و در آن دنيا هم رحمت خدا را بيمه كرد؛ ما و شما هم خواهيم رفت. مثل چمران بميريد.
صحیفه امام؛ ج۱۴؛ ص۴۹۱ | جماران؛ ۱ تیر ۱۳۶۰