با تبریک روز ملی اصناف به فعالین حوزه کار، اصناف، اتحادیه ها و کارآفرینان، امیدوارم با استفاده از ظرفیت های داخلی و همراهی و هم افزایی سایر متولیان حوزه کار و کارآفرینی، مسیر رشد و تعالی جامعه صنفی کشور به عنوان یکی از بازوان اصلی نظام جمهوری اسلامی و انقلاب بزرگ اسلامی بیش از پیش […]

با تبریک روز ملی اصناف به فعالین حوزه کار، اصناف، اتحادیه ها و کارآفرینان، امیدوارم با استفاده از ظرفیت های داخلی و همراهی و هم افزایی سایر متولیان حوزه کار و کارآفرینی، مسیر رشد و تعالی جامعه صنفی کشور به عنوان یکی از بازوان اصلی نظام جمهوری اسلامی و انقلاب بزرگ اسلامی بیش از پیش هموارتر گردد.