انبيا خودشان را خدمتگزار مى‏دانستند، نه اينكه يك نبى‏اى خيال كند حكومت دارد به مردم. حكومت در كار نبوده. اولياى بزرگ خدا، انبياى بزرگ همين احساس را داشتند: كه اينها آمدند براى اينكه مردم را هدايت كنند، ارشاد كنند، خدمت كنند به آنها. شما هم احساس قلبى‏تان اين مطلب باشد كه واقعاً ما آمديم […]


  انبيا خودشان را خدمتگزار مى‏دانستند، نه اينكه يك نبى‏اى خيال كند حكومت دارد به مردم. حكومت در كار نبوده. اولياى بزرگ خدا، انبياى بزرگ همين احساس را داشتند: كه اينها آمدند براى اينكه مردم را هدايت كنند، ارشاد كنند، خدمت كنند به آنها. شما هم احساس قلبى‏تان اين مطلب باشد كه واقعاً ما آمديم كه به اين مردم خدمت كنيم و اين خدمت به مردم، خدمت به خودمان است.
صحیفه امام؛ ج۱۵؛ ص۳۵۹ | جماران؛ ۲۳ آبان ۱۳۶۰