امام رضا(ع): کسی که گره از کار مومنی بگشاید و شادشکند خداوند هم در روز قیامت کار بسته او را می گشاید

امام رضا(ع): کسی که گره از کار مومنی بگشاید و شادشکند خداوند هم در روز قیامت کار بسته او را می گشاید