امام رضا(ع): هرکس به روزی کم از خدا راضی باشد، خداوند از عمل کم او راضی خواهد بود

امام رضا(ع): هرکس به روزی کم از خدا راضی باشد، خداوند از عمل کم او راضی خواهد بود