امام علی(ع): در روزگار فنا پذیر برای روزگار جاودان توشه برگیرید  

 امام علی(ع): در روزگار فنا پذیر برای روزگار جاودان توشه برگیرید