هیچکس به اندازه‌ی هیئتی‌ها پروتکل‌ها رو رعایت نکرده ولی کسانی که جان پرستاران کوچکترین ارزشی برایشان ندارد نگران برگزاری محرم‌ با رعایت پروتکل‌ها هستند!  جامعه اسلامی حامیان کشاورزی ایران  

هیچکس به اندازه‌ی هیئتی‌ها پروتکل‌ها رو رعایت نکرده ولی کسانی که جان پرستاران کوچکترین ارزشی برایشان ندارد نگران برگزاری محرم‌ با رعایت پروتکل‌ها هستند!

 جامعه اسلامی حامیان کشاورزی ایران