اینها برادران لبنانی‌ هستن در حال تعمیر سیل بند منطقه گلدشت اهواز در سیل پارسال که این شعر قشنگ رو همخوانی می کردن کنارمون بودن، کنارشون خواهیم بود، کور بشه هرکی نمیتونه ببینه جامعه اسلامی حامیان کشاورزی ایران

اینها برادران لبنانی‌ هستن در حال تعمیر سیل بند منطقه گلدشت اهواز در سیل پارسال که این شعر قشنگ رو همخوانی می کردن

کنارمون بودن، کنارشون خواهیم بود، کور بشه هرکی نمیتونه ببینه

جامعه اسلامی حامیان کشاورزی ایران