عید سعید غدیر، عید الله اکبر مبارک باد

عید سعید غدیر، عید الله اکبر مبارک باد