“مادامی که تلخی زندگی دیگران را شیرین می کنی بدان که زندگی می کنی “ تا همتت ای حکیم باقی است  دستان تو نعمتی الهی است یکم شهریور زاد روز حکیم بوعلی سینا، بزرگ دانشمند و طبیب برجسته نامدار ایرانی جهان اسلام و روز پزشک را بر تمامی طبیبان فرزانه و جامعه پزشکی تلاشگر ایران […]

“مادامی که تلخی زندگی دیگران را شیرین می کنی بدان که زندگی می کنی “

تا همتت ای حکیم باقی است
 دستان تو نعمتی الهی است

یکم شهریور زاد روز حکیم بوعلی سینا، بزرگ دانشمند و طبیب برجسته نامدار ایرانی جهان اسلام و روز پزشک را بر تمامی طبیبان فرزانه و جامعه پزشکی تلاشگر ایران اسلامی به ویژه حکیم دکتر حسین روازاده تبریک عرض مینماییم.

گروه مدیریت سایت نگاه احیای سلامت

روز پزشک بر جامعه پزشکان محترم مبارک باد