به همه ملت بزرگوار ايران و مسئولين عرض مى‏كنم چه در جنگ و چه در صلح بزرگترين ساده‌انديشى اين است كه تصور كنيم جهانخواران خصوصاً آمريكا و شوروى‏ از ما و اسلام عزيز دست برداشته‏اند؛ لحظه‏اى نبايد از كيد دشمنان غافل بمانيم‏. صحیفه امام؛ ج۲۱؛ ص۱۹۵ | پیام به ملت ایران؛ ۲ آذر ۱۳۶۷  


به همه ملت بزرگوار ايران و مسئولين عرض مى‏كنم چه در جنگ و چه در صلح بزرگترين ساده‌انديشى اين است كه تصور كنيم جهانخواران خصوصاً آمريكا و شوروى‏ از ما و اسلام عزيز دست برداشته‏اند؛ لحظه‏اى نبايد از كيد دشمنان غافل بمانيم‏.
صحیفه امام؛ ج۲۱؛ ص۱۹۵ | پیام به ملت ایران؛ ۲ آذر ۱۳۶۷