اگر دنیا در آتش این دو ابرقدرت [شوروی و آمریکا] می‌سوزد برای همان هوای نفسی است که عمال این دو ابرقدرت و خود آنها دارند. اگر کشورهای اسلامی در آتش این مفاسد می‌سوزد برای این است که کسانی که متصدی آن امور هستند هواهای نفسانی دارند و خودشان را می‌بینند و همه را […]

 
  اگر دنیا در آتش این دو ابرقدرت [شوروی و آمریکا] می‌سوزد برای همان هوای نفسی است که عمال این دو ابرقدرت و خود آنها دارند. اگر کشورهای اسلامی در آتش این مفاسد می‌سوزد برای این است که کسانی که متصدی آن امور هستند هواهای نفسانی دارند و خودشان را می‌بینند و همه را برای خود می‌خواهند.
صحیفه امام؛ ج۱۷؛ ص۴۹۴ | جماران؛ ۲۱خرداد۱۳۶۲