غرب همین است که شما ملاحظه می‌کنید که این‌طور جنایات می‌کنند. […] پول‌های ایران را مثل دزدهای سرگردنه غارت می‌کنند. توقیف می‌کنند. غرب وضعش این است. و این سازمان‌هایی هم که درست کرده‌اند برای خودشان، همه برای منفعت غرب است. هیچ برای مظلوم‌ها نیست. صحیفه امام؛ ج۱۱؛ ص۵۰ | قم؛ ۲۴ آبان ۱۳۵۸  


غرب همین است که شما ملاحظه می‌کنید که این‌طور جنایات می‌کنند. […] پول‌های ایران را مثل دزدهای سرگردنه غارت می‌کنند. توقیف می‌کنند. غرب وضعش این است. و این سازمان‌هایی هم که درست کرده‌اند برای خودشان، همه برای منفعت غرب است. هیچ برای مظلوم‌ها نیست.
صحیفه امام؛ ج۱۱؛ ص۵۰ | قم؛ ۲۴ آبان ۱۳۵۸