آن بى‏انصاف‌هاى طرفدار حقوق ‌بشر صدايش را درآوردند كه چرا اعدام مى‏شود؟ همان‌هايى كه در آن وقتى كه دارد مى‏نويسد چرا در ايران اعدام مى‌شود؟ در جاهاى زيادى از قِبَل همين آمريكاى فاسد، قتل عام دارد مى‏شود، يك كلمه راجع به آن نمى‏گويند. صحیفه امام؛ ج۱۰؛ ص۴۹۵ | قم؛ ۱۴ آبان ۱۳۵۸   […]


 
  آن بى‏انصاف‌هاى طرفدار حقوق ‌بشر صدايش را درآوردند كه چرا اعدام مى‏شود؟ همان‌هايى كه در آن وقتى كه دارد مى‏نويسد چرا در ايران اعدام مى‌شود؟ در جاهاى زيادى از قِبَل همين آمريكاى فاسد، قتل عام دارد مى‏شود، يك كلمه راجع به آن نمى‏گويند.
صحیفه امام؛ ج۱۰؛ ص۴۹۵ | قم؛ ۱۴ آبان ۱۳۵۸